Lantmäteriets kartor

Lantmäteriet är den svenska myndighet som har till uppgift att fastställa ortnamn, ansvara för geodetiska referenssystem, ansvara för fastighetsindelningen i landet och sist men absolut inte minst tillhandahålla geografisk information. Det sistnämnda gör myndigheten bl.a. genom att producera kartor.

LantmäterietLantmäteriets rötter går tillbaka till 1628, då matematikern och kartografen Anders Bure fick i uppdrag att framställa geografiska kartor och jordeböcker (förteckningar över jordegendomar) samt utbilda nya lantmätare. Arbetet på Lantmäterikontoret skedde inom Kammarkollegiets verksamhet, och fick egna lokaler 1688, vid nuvarande Lantmäteribacken väster om Kungsträdgården i Stockholm. 1827 blev verksamheten en egen myndighet, Lantmäteristyrelsen. Dagens myndighet har bildats genom flera sammanslagningar. 1974 sammanslogs Rikets allmänna kartverk med Lantmäteristyrelsen, och den nybildade myndigheten fick namnet Lantmäteriverket. 1996 slogs Lantmäteriverket ihop med Centralnämnden för fastighetsdata. Myndighetens namn ändrades till Lantmäteriet 1 september 2008. Samtidigt slogs de regionala lantmäterimyndigheterna som tidigare hade funnits samman till en nationell myndighet.

Huvudkontoret för Lantmäteriet är beläget i Gävle. I arkivet finns kartor från 1600-talet och framåt. Kartorna i myndighetens arkiv är inskannade och finns tillgängliga i digital form. Förutom kartor från det egna arkivet finns det även inskannade kartor från de regionala förrättningsarkiven.

En stor del av Lantmäteriets verksamhet idag handlar om att kartlägga Sverige, och sammanställa geodata som kan användas av olika samhällsaktörer. Geodata är inte bara kartor, utan även andra beskrivningar av geografiska lägen, som vegetation och befolkning. Den största delen av informationsinsamlandet sker genom fotografering och laserskanning från flygplan.

Eftersom Lantmäteriet är en myndighet säljer de inte sina kartor själva. Istället används kartorna av kommersiella aktörer, som säljer informationen i form av olika produkter. Det rör sig framför allt inte om tryckta kartor, utan om digitala produkter av olika slag.

Myndigheten har också en tjänst där det går att söka på ortnamn, och se kartor och flygbilder. Den tjänsten hittar man här.